Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
24 lutego
temperatura: 7°C
wiatr: 8,0 km/h
opady: 0,0 mm

XXV Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 29 marca 2021 roku

Gręboszów, dnia 19.03.2021 r.

Znak:OA.0002.25.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 – 2027,
  • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2021 roku”,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów,
  • zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w latach 2021-2023,
  • uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  • uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  • rozpatrzenia petycji,
  • pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2020 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
(-) Marek Mosio
/pismo podpisane elektronicznie/

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Materiały na sesje

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.03.2021 r.

Gręboszów, dnia 19.03.2021 r. Znak:OA.0002.25.2021 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Obrady odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Gręboszowie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2020 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2021 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 – 2027, nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Gręboszów środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2021 roku”, wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej mienia komunalnego Gminy Gręboszów, zmiany załącznika do uchwały nr VIII/70/2015 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w latach 2021-2023, uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, rozpatrzenia petycji, pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie za 2020 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów(-) Marek Mosio/pismo podpisane elektronicznie/ Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     Materiały na sesje         Wprowadzenie: Marcin Janowiec 25.03.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe