Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 15°C
wiatr: 17,1 km/h
opady: 0,0 mm

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego

I. Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki JELCZ 004 GCBA-6/32, o następujących danych technicznych:

1) rok produkcji                      - 1977;

2) data pierwszej rejestracji     - 13.09.1977;

3) nr rejestracyjny                  - TAJ9727;

4) pojemność silnika/ moc      - 11100 cm3/ 176 kW;

5) rodzaj paliwa                      - ON;

6) cena wywoławcza pojazdu - 37 400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto.

II. Tryb przetargu – wadium.

Przetarg pisemny nieograniczony. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Gręboszów, nr: 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 do dnia 2 czerwca 2021 r.

III. Miejsce i termin składania oferty.

1. Ofertę należy składać wg załączonego wzoru w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Gręboszowie, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego”.

2. Termin składania oferty: 4 czerwca 2021 r. godz. 1300.

IV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 4 czerwca 2021 r. o godz. 1330.

V. Sprzedaż i wydanie pojazdu.

1. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia.

2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić kwotę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

VI. Informacje dodatkowe.

1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik ma możliwość zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu po uprzednim kontakcie telefonicznym w dniach, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Józef Woźniak, tel. 14 641 60 02 wew. 21.

2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu, bez podania przyczyny.

Dane Oferenta:

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba firmy) …..................................

Numer PESEL …............................................................

Numer NIP ….................................................................

Numer REGON …..........................................................

Numer telefonu …...........................................................

Adres e-mail ....................................................................

GMINA GRĘBOSZÓW

OFERTA

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki: JELCZ 004 GCBA-6/32, o numerze rejestracyjnym TAJ9727.

Oferuję zakup ww. pojazdu za kwotę …......................... zł brutto. (słownie ................................... złotych).

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi dla niniejszego postępowania i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie określonym przez Sprzedającego.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży i nie będę z tytułu ewentualnych wad ukrytych wnosił roszczeń w stosunku do Gminy Gręboszów.

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów w terminie do 7 dni po wyborze oferty.

5. W załączniku przedkładam kopię potwierdzenia przelewu wniesionego wadium.                                                                                    

…...............................................                                                                                            

Data i podpis Oferenta                

Wójt
Krzysztof Gil

 

 

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.05.2021 r.

I. Wójt Gminy Gręboszów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki JELCZ 004 GCBA-6/32, o następujących danych technicznych: 1) rok produkcji                      - 1977; 2) data pierwszej rejestracji     - 13.09.1977; 3) nr rejestracyjny                  - TAJ9727; 4) pojemność silnika/ moc      - 11100 cm3/ 176 kW; 5) rodzaj paliwa                      - ON; 6) cena wywoławcza pojazdu - 37 400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto. II. Tryb przetargu – wadium. Przetarg pisemny nieograniczony. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Gręboszów, nr: 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 do dnia 2 czerwca 2021 r. III. Miejsce i termin składania oferty. 1. Ofertę należy składać wg załączonego wzoru w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Gręboszowie, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego”. 2. Termin składania oferty: 4 czerwca 2021 r. godz. 1300. IV. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 4 czerwca 2021 r. o godz. 1330. V. Sprzedaż i wydanie pojazdu. 1. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia. 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić kwotę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży. VI. Informacje dodatkowe. 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik ma możliwość zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu po uprzednim kontakcie telefonicznym w dniach, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu: Józef Woźniak, tel. 14 641 60 02 wew. 21. 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu, bez podania przyczyny. Dane Oferenta: Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba firmy) ….................................. Numer PESEL …............................................................ Numer NIP …................................................................. Numer REGON ….......................................................... Numer telefonu …........................................................... Adres e-mail .................................................................... GMINA GRĘBOSZÓW OFERTA Niniejszym składam ofertę w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki: JELCZ 004 GCBA-6/32, o numerze rejestracyjnym TAJ9727. Oferuję zakup ww. pojazdu za kwotę …......................... zł brutto. (słownie ................................... złotych). 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi dla niniejszego postępowania i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie określonym przez Sprzedającego. 2. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży i nie będę z tytułu ewentualnych wad ukrytych wnosił roszczeń w stosunku do Gminy Gręboszów. 3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Zobowiązuję się zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów w terminie do 7 dni po wyborze oferty. 5. W załączniku przedkładam kopię potwierdzenia przelewu wniesionego wadium.                                                                                     …...............................................                                                                                             Data i podpis Oferenta                 WójtKrzysztof Gil Pliki do pobrania Pobierz plik Jelcz 004 Opinia techniczna.pdf Pobierz plik Zarządzenie.81.2021.2021-05-18.docx Pobierz plik Zarządzenie.81.2021.2021-05-18.pdf           Wprowadzenie: Marcin Janowiec 21.05.2021 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe