Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 7°C
wiatr: 12,7 km/h
opady: 0,0 mm

XXXVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018-2023 Zwołana na 28 marca 2022 roku

Gręboszów, dnia 23.03.2022 r.

Znak: OA.0002.36.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2022 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów,
  4. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  5. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2022 r.”,
  7. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2022 -2023”,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2021 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania: 

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Materiały na posiedzenie

 

 

Opracowanie: Bożena Landowska

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.03.2022 r.

Gręboszów, dnia 23.03.2022 r. Znak: OA.0002.36.2022 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 lutego 2022 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gręboszów, przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2022 r.”, przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2022 -2023”, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/1, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Gręboszów za 2021 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.     Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania:  Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Materiały na posiedzenie     Opracowanie: Bożena Landowska Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.03.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe