Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 7°C
wiatr: 12,7 km/h
opady: 0,0 mm

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2022, znak: BA.6740.2.1.2022, Starosty Dąbrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1301K – WOLA ŻELICHOWSKA – GRĘBOSZÓW – OTFINÓW, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH W CIĄGU PRZEDMIOTOWEJ DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĘBOSZÓW”

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

STAROSTA DĄBROWSKI

zawiadamia, że w dniu 16.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 1/2022, znak: BA.6740.2.1.2022, Starosty Dąbrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1301K – WOLA ŻELICHOWSKA – GRĘBOSZÓW – OTFINÓW, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH W CIĄGU PRZEDMIOTOWEJ DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĘBOSZÓW” na wniosek Zarządu Drogowego z siedzibą: ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska działającego przez pełnomocnika: Pana Jarosława Białek, Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, ul. Złota 23, 25-015 Kielce.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, gmina Gręboszów, miejscowość Gręboszów na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

 

  1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 

jednostka ewidencyjna 120403_2 Gręboszów – obszar wiejski obręb 0001 Gręboszów: nieruchomości – działki ewidencyjne 570/1 (570), 846/2, powiat dąbrowski województwo małopolskie,

 

Przedmiotowa decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie:

  • przebudowy – poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1301K
  • budowa zatok postojowych
  • budowa peronu

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1e ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
  2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren drogi, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Dąbrowskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, wydanej przez Starostę Dąbrowskiego.

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Wyżej wymieniony przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11f ust. 5 w/w ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, (pokój 37, 38, 41) numer telefonu (14) 642 24 31, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki godz. 8:00 – 16:00 w pozostałe dni tzn. od wtorku do piątku godz. 7:30 – 15:30.

Od w/w decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Starosty Dąbrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wyżej wymienionej decyzji Starosty Dąbrowskiego.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w tym Urzędzie (właściwym ze względu na przebieg planowanej inwestycji drogowej), a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.05.2022 r.

pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1301K – WOLA ŻELICHOWSKA – GRĘBOSZÓW – OTFINÓW, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH W CIĄGU PRZEDMIOTOWEJ DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĘBOSZÓW”   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), STAROSTA DĄBROWSKI zawiadamia, że w dniu 16.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 1/2022, znak: BA.6740.2.1.2022, Starosty Dąbrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1301K – WOLA ŻELICHOWSKA – GRĘBOSZÓW – OTFINÓW, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH W CIĄGU PRZEDMIOTOWEJ DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĘBOSZÓW” na wniosek Zarządu Drogowego z siedzibą: ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska działającego przez pełnomocnika: Pana Jarosława Białek, Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, ul. Złota 23, 25-015 Kielce.   Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, gmina Gręboszów, miejscowość Gręboszów na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:   w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):   jednostka ewidencyjna 120403_2 Gręboszów – obszar wiejski obręb 0001 Gręboszów: nieruchomości – działki ewidencyjne 570/1 (570), 846/2, powiat dąbrowski województwo małopolskie,   Przedmiotowa decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie: przebudowy – poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1301K budowa zatok postojowych budowa peronu   Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1e ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia: doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.   Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren drogi, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Dąbrowskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, wydanej przez Starostę Dąbrowskiego. Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Wyżej wymieniony przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję, do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Jednakże wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (stosownie do zapisu art. 11f ust. 5 w/w ustawy). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, (pokój 37, 38, 41) numer telefonu (14) 642 24 31, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki godz. 8:00 – 16:00 w pozostałe dni tzn. od wtorku do piątku godz. 7:30 – 15:30. Od w/w decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Starosty Dąbrowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wyżej wymienionej decyzji Starosty Dąbrowskiego. Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w tym Urzędzie (właściwym ze względu na przebieg planowanej inwestycji drogowej), a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.       Wprowadzenie: Marcin Janowiec 23.05.2022 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe