Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

XL Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2023 Zwołana na 19 września 2022 roku

Znak: OA.0002.40.2022

Gręboszów, dnia 14.09.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XL Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2022 r.
 4. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za długoletnią służbę”.
 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028,
  3. zmiany uchwały Nr XXII/178/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
  4. określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2022/2023,
  5. przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na obszarze gminy Gręboszów,
  6. określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości,
  7. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
  8. wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Zapasternicze na rzecz Gminy Gręboszów,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/2,
  10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów,
  11. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gręboszów,
  12. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”,
  13. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”,
  14. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”.
 8. Sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2018-2021”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

/pismo podpisane elektronicznie/

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie Radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 16 września 2022 r. do godz. 12:00.

 

Materiały na sesję

Znak: OA.0002.40.2022 Gręboszów, dnia 14.09.2022 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005 i 1079), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XL Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2023 w trybie hybrydowym (stacjonarno-zdalnym), która odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 czerwca 2022 r. Wręczenie odznaczeń państwowych „Medali za długoletnią służbę”. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2022-2028, zmiany uchwały Nr XXII/178/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Gręboszów, nie stanowiących jej wyłącznej własności, określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Gręboszów na rok szkolny 2022/2023, przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 na obszarze gminy Gręboszów, określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Zapasternicze na rzecz Gminy Gręboszów, wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Gręboszów, położonej w obrębie 0013 - Zapasternicze, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/2, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę rolną mienia komunalnego Gminy Gręboszów, rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gręboszów, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”, nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gręboszów”. Sprawozdanie z realizacji w latach 2020-2021 „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2018-2021”. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio /pismo podpisane elektronicznie/   Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście. Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Uwaga! Istnieje możliwość uczestniczenia w obradach Sesji w trybie zdalnym. Chęć uczestniczenia w tym trybie Radny winien zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy najpóźniej do dnia 16 września 2022 r. do godz. 12:00.   Materiały na sesję
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe