Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,7 km/h
opady: 0,0 mm

Konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079 i 1846), w zw. z uchwałą Nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

 

Wójt Gminy Gręboszów

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030, które odbędą się w terminie od 31 października 2022r. do 29 listopada 2022 r.

 1. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 podlega konsultacjom z:
  • mieszkańcami gminy Gręboszów,
  • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Gręboszów, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  • sąsiednimi gminami,
  • Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 podlega zaopiniowaniu przez:
  • Zarząd Województwa Małopolskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa,
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
  • w formie pisemnej poprzez: formularz ankiety zgłaszania uwag pisemny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl oraz w Urzędzie Gminy Gręboszów.
   Wypełniony formularz ankiety należy przesłać na adres mailowy: gmina@greboszow.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gręboszów 144, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Gręboszów,
  • w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą:
   1. I spotkanie - w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, dla radnych, sołtysów, pracowników gminnych jednostek samorządowych.
   2. II spotkanie w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, dla przedsiębiorców, proboszczów, organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy Gręboszów,
  • w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 14 641 60 02 wew. 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy.
 5. Program spotkania konsultacyjnego, obejmował będzie:
  1. otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Gręboszów.
  2. prezentacja PowerPoint jako wprowadzenie do dyskusji, która prezentować będzie „Strategię Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030”, według następującego scenariusza:
   • wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Gręboszów,
   • wizja oraz misja Gminy Gręboszów,
   • obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne i operacyjne,
   • zadania inwestycyjne Gminy Gręboszów do realizacji w latach 2022-2030,
   • zadania społeczne Gminy Gręboszów do realizacji w latach 2022-2030,
   • monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualnienia „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030” z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju i województwa małopolskiego.
  3. podsumowanie, wnioski, rekomendacje.
 6. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów, w serwisie internetowym Gminy Gręboszów.
 7. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:
  1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów,
  2. na stronie internetowej Gminy Gręboszów: www.greboszow.pl ,
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów.
 8. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
 9. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 29 listopada 2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
 10. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

Strategia Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079 i 1846), w zw. z uchwałą Nr XXXVI/309/2022 Rady Gminy Gręboszów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,   Wójt Gminy Gręboszów OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030, które odbędą się w terminie od 31 października 2022r. do 29 listopada 2022 r. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 podlega konsultacjom z: mieszkańcami gminy Gręboszów, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Gręboszów, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, sąsiednimi gminami, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 podlega zaopiniowaniu przez: Zarząd Województwa Małopolskiego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: w formie pisemnej poprzez: formularz ankiety zgłaszania uwag pisemny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Gręboszów www.greboszow.pl oraz w Urzędzie Gminy Gręboszów.Wypełniony formularz ankiety należy przesłać na adres mailowy: gmina@greboszow.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gręboszów 144, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Gręboszów, w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą: I spotkanie - w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, dla radnych, sołtysów, pracowników gminnych jednostek samorządowych. II spotkanie w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, dla przedsiębiorców, proboszczów, organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy Gręboszów, w formie telefonicznej - osoby nie mające możliwości skorzystania z ww. form konsultacji, mogą zgłosić swoje uwagi telefonicznie pod numerem telefonu 14 641 60 02 wew. 19, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu gminy. Program spotkania konsultacyjnego, obejmował będzie: otwarcie zebrania przez Wójta Gminy Gręboszów. prezentacja PowerPoint jako wprowadzenie do dyskusji, która prezentować będzie „Strategię Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030”, według następującego scenariusza: wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej Gminy Gręboszów, wizja oraz misja Gminy Gręboszów, obszary tematyczne, a w nich cele strategiczne i operacyjne, zadania inwestycyjne Gminy Gręboszów do realizacji w latach 2022-2030, zadania społeczne Gminy Gręboszów do realizacji w latach 2022-2030, monitoring i ewaluacja oraz procedury uaktualnienia „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030” z dokumentami planistycznymi na poziomie kraju i województwa małopolskiego. podsumowanie, wnioski, rekomendacje. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów, w serwisie internetowym Gminy Gręboszów. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Gręboszów, na stronie internetowej Gminy Gręboszów: www.greboszow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gręboszów. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag. Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 29 listopada 2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie, oznacza rezygnację z jej przedstawienia. Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.   Strategia Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022-2030 Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów.docx Pobierz plik Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gręboszów na lata 2022 - 2030.pdf
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe