Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 15°C
wiatr: 17,1 km/h
opady: 0,0 mm

Uwagi do Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501) w związku z uchwałą Nr XXXVI/308/2022 z dnia 28 marca 2022 r. wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie został projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gręboszów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów został wyłożony w dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33 - 260 Gręboszów, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,a,2320977,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzen.html

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@greboszow.pl do Wójta Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2023 r. (formularz wniosku w załączeniu).

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@greboszow.pl lub pisemnie pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow

 

 

Opracowanie: Grzegorz Dymon

Wprowadzenie: Karol Mikos 28.08.2023 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501) w związku z uchwałą Nr XXXVI/308/2022 z dnia 28 marca 2022 r. wyłożony do publicznego wglądu oraz zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie został projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gręboszów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gręboszów został wyłożony w dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33 - 260 Gręboszów, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,a,2320977,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzen.html Zgodnie z art. 11 ust. 8 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@greboszow.pl do Wójta Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2023 r. (formularz wniosku w załączeniu). Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@greboszow.pl lub pisemnie pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów, Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz - Uwagi do Projektu SUiKZP.pdf     Opracowanie: Grzegorz Dymon Wprowadzenie: Karol Mikos 28.08.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe