Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Friday
1 marca
temperatura: 7°C
wiatr: 12,7 km/h
opady: 0,0 mm

LVI Sesja Rady Gminy Gręboszów Kadencja 2018 - 2024 Zwołana na 27 grudnia 2023 roku

Gręboszów, dnia 21.12.2023 r.

Znak: OA.0002.56.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2023 r.
 4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  2. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 -2031:
  1. przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów,
  2. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031,
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028,
  3. trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2024 r.”,
  6. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026,
  7. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gręboszów na lata 2024-2030”,
  8. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2024-2027”,
  9. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok,
  10. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok.
 9. Przyjęcie Apelu Nr 1/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie organizacji transportu zbiorowego na trasie Tarnów – Borusowa – Tarnów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

(-) Marek Mosio

 

 

Otrzymują:
Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.

 

Podstawa prawna do urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał

 

 

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2023 r.

Gręboszów, dnia 21.12.2023 r. Znak: OA.0002.56.2023 ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Gręboszów VIII Kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 1200 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, na którą serdecznie zapraszam. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 listopada 2023 r. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Gręboszów. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Uchwalenie Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2024 rok, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gręboszów na 2024 rok. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 -2031: przedstawienie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów, przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2024 - 2031. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2023 -2028, trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gręboszów w 2024 r.”, współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026, przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Gręboszów na lata 2024-2030”, przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gręboszów na lata 2024-2027”, przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok, zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2024 rok. Przyjęcie Apelu Nr 1/2023 Rady Gminy Gręboszów w sprawie organizacji transportu zbiorowego na trasie Tarnów – Borusowa – Tarnów. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów (-) Marek Mosio     Otrzymują:Radni Rady – wszyscy, sołtysi, zaproszeni goście.   Podstawa prawna do urlopowania: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.   Projekty uchwał     Wprowadzenie: Marcin Janowiec 27.12.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe