Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Saturday
13 kwietnia
temperatura: 16°C
wiatr: 17,1 km/h
opady: 0,0 mm

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zarządzenie Nr 140/2023
Wójta Gminy Gręboszów

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 140/2023
Wójta Gminy Gręboszów
z dnia 6 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania publicznego

Przyznana wysokość dotacji w zł

1.

2.

3.

4.

1

Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa

Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

10 000,00

2

Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach piłki nożnej.

18 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie

Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej.

10 000,00

4

Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska

Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej.

12 000,00

RAZEM

50 000,00

 

 

 

Wójt

Krzysztof Gil

 

 

Opracowanie: Grzegorz Kilian

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.07.2023 r.

Zarządzenie Nr 140/2023Wójta Gminy Gręboszów z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 7 ust.1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z pkt VI załącznika do zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zarządzam, co następuje: § 1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gręboszów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gręboszów. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Gil       Załącznik do zarządzenia Nr 140/2023Wójta Gminy Gręboszówz dnia 6 lipca 2023 r. OGŁOSZENIE Podaje się do wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gręboszów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 21 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Wykaz podmiotów wraz z przyznanymi kwotami dotacji Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Przyznana wysokość dotacji w zł 1. 2. 3. 4. 1 Ludowy Zespół Sportowy "Wisła" Borusowa Udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. 10 000,00 2 Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Karsy Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyn juniorów i seniorów w zawodach piłki nożnej. 18 000,00 3 Ludowy Zespół Sportowy "Dunajec" Ujście Jezuickie Udział drużyny seniorów LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie w rozgrywkach piłki nożnej. 10 000,00 4 Ludowy Zespół Sportowy "Wolania" Wola Żelichowska Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Gręboszów. Udział drużyny seniorów w rozgrywkach sportowych piłki nożnej. 12 000,00 RAZEM 50 000,00       Wójt Krzysztof Gil     Opracowanie: Grzegorz Kilian Wprowadzenie: Marcin Janowiec 07.07.2023 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe