Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Wednesday
21 lutego
temperatura: 10°C
wiatr: 14,5 km/h
opady: 0,0 mm

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Gręboszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.greboszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Zamieszczone nagrania z posiedzeń rady gminy nie posiadają napisów (z posiedzeń sporządzone są protokoły).

Dokumenty zostały opublikowane przed 2018-09-23.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kilian, g.kilian@greboszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 6416002 wew. 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się pod adresem: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów

Parking

 • Parking znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem Urzędu Gminy.
 • Parking posiada 2 miejsca parkingowe przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się w odległości ok. 10 metrów od wejścia do obiektu.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz kierując się z parkingu przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi na wprost chodnik. Przed wejściem znajdują się schody oraz pochylnia.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Możesz skorzystać z domofonu przy drzwiach.
 • Za pomocą domofonu zawiadamiasz pracownika urzędu o problemie z poruszaniem i konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do dalszej części budynku i pomieszczeń umieszczonych na parterze. Wzdłuż korytarza znajdują się drzwi do pokojów o numerach od 1 do 6 oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po prawej stronie znajdują się schody, którymi można dostać się na wyższą kondygnacje budynku. Schody są odpowiednio oznakowane i posiadają poręcze z obu stron. Na piętrze znajdują się pokoje o numerach od 7 do 12. Tablica informacyjna znajduje się na półpiętrze.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach – parter i piętro.

Ciągi pionowe

 • Na piętro możesz dostać się za pomocą schodów.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 18 stopni.
 • Stopień ma wysokość 18 centymetrów.
 • Po obu stronach schodów znajduje się poręcz.
 • Pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowo.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz i łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać do łazienki na wózku.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa wewnątrz wynosi 150 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewnienie komunikacji z urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami następuje na podstawie złożonego wniosku oraz w sposób określony w tym wniosku. Ponadto po wejściu do budynku urzędu za pomocą domofonu zawiadamiasz pracownika o problemie z poruszaniem i konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: gmina@greboszow.pl, faks: 146416053, e-PUAP: www.epuap.gov.pl). Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy w Gręboszowie zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z komórką organizacyjną realizującą daną sprawę urzędową.

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy w Gręboszowie

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Dodatkowe informacje

Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe